21.Tôi và khách hàng là mối quan hệ 3 chiều

Questions