47.Thực hiện trao đổi cơ hội kinh doanh

Questions