7.Thà đứng bét nhóm đầu còn hơn dẫn đầu nhóm sau

Questions